Uitstel algemene vergadering Arcofin

TERUG NAAR OVERZICHT

Rekening houdend met de bestrijding van de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en in het bijzonder met de bepalingen van het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 en van 8 februari 2021 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zien de vereffenaars zich, ingevolge de opgelegde overheidsmaatregelen, genoodzaakt om de Algemene Vergadering van Arcofin CV in vereffening voor onbepaalde tijd uit te stellen totdat de omstandigheden opnieuw een fysieke bijeenkomst van een groot aantal personen toelaten. In het bijzonder verwijzen de vereffenaars naar artikel 15 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 gecombineerd met de Ministeriële Besluiten van 1 november 2020 en van 8 februari 2021, hetwelk samenscholingen van meer dan vier personen verbiedt tot en met 1 april 2021 inclusief.


De vereffenaars zullen de vennoten opnieuw oproepen in algemene vergadering van zodra dit opnieuw redelijkerwijze mogelijk wordt. Teneinde de informatierechten van de vennoten in deze buitengewone omstandigheden maximaal te waarborgen hebben de vereffenaars besloten om de jaarrekening van Arcofin CV in vereffening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, samen met het verslag van de vereffenaars en de toelichting inzake de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid, alvast vanaf 19 maart 2021 ter beschikking te stellen van de vennoten op de website van de vennootschap op volgend webadres www.groeparco.be


College van vereffenaars
TERUG NAAR OVERZICHT